Email: info@legal-projekt.hr | Tel/Fax: 042 490 710

Energetsko certficiranje

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE


Energetski certifikat je dokument koji:

  •  utvrđuje energetski razred zgrade
  •  predočuje energetske karakteristike zgrade i daje informaciju o potrošnji energije
  •  daje informaciju vlasniku, korisniku i potencijalnom kupcu odnosno najmoprimcu o stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost
  •  daje prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije

 

KADA MORATE IMATI ENERGETSKI CERTIFIKAT?
- Prodaja
- Oglašavanje
- Najam, iznajmljivanje i davanje u leasing – ( obaveza od 01.01.2016.godine)
- Pribavljanje uporabne dozvole

 

Prodaja:
Svaka zgrada stambene i poslovne namjene ukupne korisne površine veće od 50m2 koja se prodaje treba imati energetski certifikat. Nedovršena zgrada može se prodavati bez certifikata, a u tom slučaju će novi vlasnik nakon što dovrši zgradu, a prije uporabne dozvole, pribaviti certifikat.

 

Oglašavanje:
Vlasnik nekretnine je dužan u oglasu za prodaju koji se objavljuje u medijima navesti energetski azred zgrade. Također i ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.

 

Najam, iznajmljivanje i davanje u leasing: OBAVEZA OD 01.01.2016.godine
Svaka zgrada stambene i poslove namjene ukupne korisne površine veće od 50 m2 ili njen posebni dio koja će se nakon 1.1.2016. iznajmljivati, davati u najam ili davati na leasing treba imati energetski certifikat. Ova obveza odnosi se i na oglašavanje najma, iznajmljivanja i leasinga u medijima.

 

Pribavljanje uporabne dozvole:
Zgrade koje je izdana građevinska dozvola nakon 1.10.2007. ne mogu dobiti uporabnu dozvolu ako za njih nije izrađen energetski certifikat. To vrijedi jednako i za zgrade koje se trenutno grade i one koje će se graditi.

 

ZGRADE JAVNE NAMJENE
Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene:
• korisne površine veće od 1000 m2
moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2012.,
• korisne površine veće od 500 m2,
moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2013.,
• korisne površine veće od 250 m2,
moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 09.srpnja 2015.

 

• poslovne zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih osoba,
• zgrade državnih upravnih i drugih tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave,
• zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima,
• zgrade sudova, zatvora, vojarni,
• zgrade međunarodnih institucija, komora, gospodarskih asocijacija,
• zgrade banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija,
• zgrade trgovina, restorana, hotela, putničkih agencija, marina, drugih uslužnih i turističkih djelatnosti,
• zgrade željezničkog, cestovnog, zračnog i vodenog prometa, zgrade pošta, telekomunikacijskih centara i sl.,
• zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, vrtići, jaslice i sl., zgrade za više obrazovanje, istraživački laboratoriji i sl.,
• zgrade za stanovanje zajednica: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički, dječji i drugi domovi namijenjeni privremenom ili stalnom boravku,
• zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade sportskih objekata,
• zgrade kulturnih namjena: kina, kazališta, muzeja i sl.,
• zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno--socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi.

 

ENERGETSKI CERTIFIKAT jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima sadržaj i izgled propisan Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, a izdaje ga ovlaštena osoba. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

 

ENERGETSKI PREGLED je sustavni postupak za stjecanje odgovarajućeg znanja o postojećoj potrošnji energije zgrade i energetskim svojstvima zgrade, dijela zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energetske sustave, tehnološkog procesa i/ili industrijskog postrojenja i ostalih građevina, privatnih ili javnih usluga, za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti te izradu izvješća s prikupljenim informacijama i predloženim mjerama, a obavlja ga ovlaštena osoba.

 

IZVJEŠĆE O ENERGETSKOM PREGLEDU je dokument koji sadrži sve propisane podatke, analize, procjene i prijedloge iz Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada te je izrađen u skladu s Metodologijom provođenja energetskog pregleda građevina (http://www.hgk.hr/wp-content/files_mf/Predlozak_izvjesca_epg.pdf .

 

 

Go to top